Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.gal contacto

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DA forGA

O Regulamento Xeral de Protección de datos

O Regulamento Xeral de Protección de Datos (en diante, RGPD), publicado en maio de 2016, substitúe á actual normativa vixente e comezou a aplicarse o 25 de maio de 2018. Trátase dunha norma de aplicación directa en toda a Unión Europea, relativa á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos.

Máis información en:

https://www.aepd.es

Bases legais para a recolla e tratamento de datos

As bases legais nas que se funda a FORGA para a recolla e tratamento de datos de carácter persoal son as seguintes:

a) Contratos pactados cos usuarios/as dos seus servizos formativos
b) Consentimentos dados polos usuarios das súas páxinas web e chats
c) Convenios pactados coas administracións poúblicas outorgantes de subvencións


Que dereitos teñen os usuarios e usuarias da FORGA e os usuarios e usuarias dos seus servizos web a partir do 25 de maio ?

O novo Regulamento Xeral de Protección de Datos, engade novos dereitos aos xa existentes para mellorar a capacidade de decisión e control dos cidadáns/ás sobre os seus propios datos persoais.

Exercer istes dereitos é de balde para o cidadán/á (do mesmo xeito que sucedía anteriormente cos dereitos ARCO) agás cando se formulen solicitudes manifestamente infundadas ou excesivas e, en calquera caso, se aparellasen un custo, este non poderá implicar un ingreso adicional para quen trata os datos e debe limitarse ao verdadeiro custo de tramitar a solicitude.

A seguir, recollemos de xeito resumido que dereitos inclúe o RGPD para o cidadán/á e as súas principais características:

Dereito de acceso:

Tes dereito a que te informemos do seguinte:

Copia dos datos persoais obxecto de tratamento.

Os fins do tratamento, categorías de datos persoais que se traten e das posíbeis comunicacións de datos e os seus destinatarios/as.

De ser posíbel, o prazo de conservación dos teus datos. De non selo, os criterios para determinar este prazo.

Dereito a solicitar a rectificación ou supresión dos datos, a Dereito de acceso limitación ao tratamento, ou oporse a este.

Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.

No caso dunha transferencia internacional de datos, recibir información das garantías adecuadas.

Da existencia de decisións automatizadas (incluíndo perfís), a lóxica aplicada e consecuencias deste tratamento.

Dereito de rectificación

Tes dereito, ademais de rectificar os datos inexactos, a que se completen os datos persoais incompletos

Dereito de supresión (o “Dereito ao esquecemento”)

Con este dereito poderás solicitar:

A supresión dos datos persoais, sen dilacións indebidas, cando concorra algún dos supostos contemplados. Por exemplo, tratamento ilícito de datos, ou cando desapareza a finalidade que motivou o tratamento ou recollida.

No entanto, regúlanse unha serie de excepcións nas que non procederá este dereito.

Por exemplo, se a supresión non fose posible por motivos legais (conservación durante prazos legais).

Dereito á limitación do tratamento

Podes solicitar ao responsábel que suspenda o tratamento de datos cando:

Se impugne a exactitude dos datos, mentres se verifica a devandita exactitude polo responsábel.

O interesado/a exerza o seu dereito de oposición ao tratamento de datos, mentres se verifica se os motivos lexítimos do responsábel prevalecen fronte á petición do interesado/a.

Ademais, podes solicitar ao responsábel do tratamento que conserve os teus datos persoais cando:

O tratamento de datos sexa ilícito e o interesado se opoña á supresión dos seus datos e solicite no seu lugar a limitación do seu uso.

O responsábel do tratamento xa non necesite os datos para os fins do tratamento, mais o interesado/a si os precise para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións.

Dereito á portabilidade dos datos

Poderás recibir os teus datos persoais facilitados nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, a fin de poder transmitirllos a outro responsábel, sempre que sexa tecnicamente posíbel.

Dereito de oposición

A través do dereito de oposición podes oporte ao tratamento dos teus datos persoais:

Cando por motivos relacionados coa túa situación persoal, deba cesar o tratamento dos teus datos, agás que se acredite un interese lexítimo ou sexa necesario para o exercicio ou defensa de reclamacións.

Cando o tratamento teña por obxecto a mercadotecnia directa. (exemplo: cancelar envío de emails informativos)

Dereito a non ser obxecto de decisións individualizadas

Tes dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluída a elaboración de perfís, que produza efectos xurídicos ou che afecte.

Exceptúase o anterior cando:

Sexa necesario para a celebración ou execución dun contrato.

Estea permitido polo Dereito da UE ou dos Estados membros, con medidas adecuadas para salvagardar os dereitos e liberdades do titular dos datos.

Exista consentimento explícito do titular dos datos.

Máis información:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Procedemento para o exercicio dos teus dereitos

Co obxectivo de asegurar a privacidade e protección dos datos persoais dos nosos usuarios e usuarias, a FORGA comprométese a facilitar a debida atención e contestación no prazo legal, cando se exercite algún ou varios dos dereitos anteriormente sinalados.

Para o exercicio de tais dereitos os usuarios e usuarias dos servizos que presta a FORGA poden enviar un correo electrónico á conta: proteccion-datos@forga.gal identificándose tal e como prevé o Regulamento de protección de datos.

Rexistros de actividades de tratamento

Os datos de carácter persoal recollidos pola FORGA deposítanse e custódianse nos seguintes rexistros:

a) Rexistro electrónico de solicitantes de praza,alumnos e alumnas de cursos de formación para o emprego
b) Rexistro en papel de solicitantes de praza,alumnos e alumnas de cursos de formación para o emprego
c) Rexistro de consultas realizadas por correo electrónico
d) Rexistro de consultas realizadas por medio da súa páxina web e chat.
e) Rexistro de consultas realizadas en papel

Ademais, a FORGA mantén rexistros de datos de carácter persoal das traballadoras e traballadores e dos clientes con relación contractual coa fundación:

f) Rexistro electrónico de persoal.
g) Rexistro en papel de persoal.
h) Rexistro electrónico de provedores e provedoras.
i) Rexistro en papel de provedores e provedoras.
j) Rexistro electrónico de clientes.
k) Rexistro en papel de clientes.

l) Rexistro de videovixilancia en determinados locais.

Finalidade dos datos recollidos

A finalidade dos datos persoais que se recollen polos encargados/as do tratamento das distintas estruturas da FORGA é:

a) A xestión dos servizos de formación que se prestan aos solicitantes de praza, alumnos e alumnas de cursos de formación para o emprego
b) A xestión dos servizos de información que se prestan aos usuarios/as que navegan polas páxinas web da forGA
c) A xestión das relacións co persoal da forGA.
d) A xestión das relacións cos provedores da forGA
e) A xestión das relacións cos clientes da forGA
f) O control dos accesos das persoas a determinados locais da forGA

Prazos de conservación dos teus datos

A FORGA conservará os datos dos seus usuarios e usuarias dos seus servizos de formación mentres dure a súa relación contractual e posteriormente para o cumprimento das obrigacións legais.

Medidas de seguridade

A FORGA comprométese ao cumprimento do deber de garda e custodia dos datos así como á súa obrigación de segredo, e para iso adoptará todas aquelas medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido por normativa aplicábel.

Con esta finalidade, mantense de modo continuado a supervisión, control e avaliación de todos os procesos para asegurar o respecto á privacidade e seguridade da información.