Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.gal contacto

Información Legal

Podes consultar a  Política de Protección de Datos da forGA na seguinte ligazón:

https://forga.gal/politica-proteccion-de-datos.html

 

I. Información Legal de Carácter Xeral

CONTRATO REGULADOR DOS DEREITOS E OBRIGAS DOS USUARIOS E DAS USUARIAS DOS SITIOS WEB DA FORGA: FORGA.GAL

Dumha banda:

A persoa interesada, maior de idade, cuxos datos persoais, académicos e identificativos se rexistrarán, no caso de proporcionalos, na base denominada FORGA das plataformas forga.gal. En adiante O/A USUARIO/A.

Da outra:

A Fundación pra Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvimento Tecnolóxico, o Emprego e Formación en Galiza (forGA), con CIF G36818367 e con enderezo social Polígono Industrial Novo Milladoiro
Rúa Palmeiras 21A 15895 Ames do concelho de Ames correo-e: (forga@forga.gal). Telefone: 981 939 434. En adiante A TITULAR DOS SITIOS WEB.

Ambas partes, reconhecéndose capacidade legal suficiente, ACORDAN subscribir este CONTRATO REGULADOR, ao abeiro das seguintes,

CONDICIÓNS XERAIS DE USO:

Mediante este documento estabelécense as Condicións Xerais de Uso, pros USUARIOS/AS que accedan aos sitios web: forga.gal, cuxo titular é a Fundación pra Orientación Profesional, a Investigación e o Desenvolvemento Tecnolóxico, o Emprego e a Formación en Galiza (en diante forGA), con CIF: G36818367, con domicilio social Polígono Industrial Novo Milladoiro Rúa Palmeiras 21A 15895 Ames(Galiza), inscrita no Rexistro de Fundacións da Xunta de Galiza, co número 1996/28 e representada por Mercedes García Matos (D.I. nº 33284249Y).

O acceso aos sitios web da forGA implica sen reservas a aceptación das presentes Condicións Xerais de Uso.

1.- INFORMACIÓN PREVIA Á CONTRATACIÓN:

As presentes Condicións Xerais de Uso, así como as condicións xerais de contratación dos distintos servizos ofertados, nos sitios web da forGA: forga.gal, expónhense con carácter permanente en tais espazos, podendo todo/a USUARIO/A arquivalas, imprimilas e, xa que logo, estar previamente informado/a das mesmas, así como das condicións de contratación específicas, baixo as cais se prestarán os distintos servizos.

2.- OBXECTO DOS SITIOS WEB DA FORGA:

Os sitios web da forGA foron desenhados, para prestar servizos de formación pro emprego e accesorios á formación pro emprego, así como outro tipo de informacións complementarias que a forGA inclúe directamente ou a través dos correspondentes enlaces ou ligazóns. Desde os sitios web da forGA os USUARIOS/AS poderán contratar e xestionar os servizos específicos que se ofrecen.

3.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO:

A utilización dos sitios web forga.gal non aparelha a obrigatoriedade de inscrición ou rexistro do USUARIO. Esta inscrición unicamente será necesaria para contratar servizos mediante a introdución de determinados datos nun formulario de rexistro de USUARIO/A onde se reiteran as presentes Condicións Xerais de uso.

As condicións de acceso e uso dos sitios web de FORGA réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o/a USUARIO/A a realizar un bo uso do sitio web. Fican, xa que logo, proibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros, dereito á intimidade e ao honor, protección de datos, propiedade intelectual e en definitiva calquera acción que poida constituír umha conduta ilícita. Expresamente e sen carácter taxativo a forGA proibe os seguintes:

* Realizar accións que poidan producir nos sitios web ou a través dos mesmos, por calquera medio, danos aos sistemas da forGA ou a terceiros

* Realizar, sen a debida autorización, calquera tipo de publicidade ou información comercial, directamente ou de forma agachada, o envío de correos masivos non solicitados ("spaming") ou envío de grandes mensaxes, co fin de bloquear servidores da rede ("mail bombing"). No caso de que a forGA reciba notificación ou queixa dumha práctica deste teor, farao saber ao USUARIO/A para que, con carácter inmediato cese na mesma.

* Asemade, fica expresamente proibida a utilización de programas desenhados co fin de causar problemas ou ataques na rede; incluíndose na anterior proibición o intento de pór a proba a seguridade dos servidores realizando calquera tipo de entrada ou acción que non resulte estritamente necesario pro goce do servizo por parte do USUARIO/A.

A forGA poderá interromper en calquera momento o acceso aos seus sitios web, se detectar un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais.

4.- CONTIDOS:

Os contidos incorporados nos sitios web da forGA foron elaborados e incluídos por:

* A propia entidade forGA, utilizando fontes internas e externas, de tal modo que a forGA, unicamente, se fai responsábel dos contidos elaborados de forma interna.

* Os/as USUARIOS/AS, a través de colaboracións ou introdución voluntaria de contidos, sendo estes os únicos responsábeis dos mesmos e ficando expresamente exenta a forGA de toda responsabilidade que se poida derivar dos mesmos.

* Persoas físicas e/ou xurídicas alheas a forGA, ben a través de colaboracións que se insiren directamente nos sitios web, ben a través de enlaces ou ligazóns; sendo estas as únicas responsábeis dos contidos así introducidos e ficando expresamente exenta a forGA de toda responsabilidade nos termos que especifica a lexislación galega, do estado espanhol e europea.

Ademais, a través dos sitios web da forGA pónhense a dispor do/a USUARIO/A produtos e servizos tanto da forGA como de terceiros destinados a ser comercializados e que estarán suxeitos ás Condicións Xerais e particulares de cada un dos mesmos. A forGA non garante a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos relativos aos servizos ofrecidos por terceiros alheos e fica expresamente exenta de todo tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta ou erros nas características dos servizos que poidan ofrecer estes terceiros. O/A USUARIO/A que desexe estabelecer un hiperenlace no seu sitio web aos sitios web da forGA non realizará un uso ilegal ou contrario á boa fe das informacións, servizos ou produtos postos a disposición nos referidos sitios web. Concretamente o/a USUARIO/A que introduza un hiperenlace ou ligazóns comprométese a:

* Non destruír, danar ou alterar de calquera forma os contidos, servizos ou produtos postos a dispor do USUARIO/A nos sitios web da forGA

* Non declarar que a forGA asume a supervisión do hiperenlace ou dos contidos da propia web do USUARIO/A que introduce umha ligazón ao sitio web da forGA no seu propio sitio web. A forGA non será responsábel en ningún caso dos contidos ou servizos da web do USUARIO/A onde se inclúa un hiperenlace ou ligazón ao sitio web da forGA.

* Non incluír no seu propio sitio web a marca, nome comercial ou calquera signo distintivo pertencente a forGA sen a previa autorización da entidade.

5.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS:

5.1.- Información ao usuario da existencia de ficheiro e solicitude do consentimento pro tratamento automatizado dos seus datos persoais:

En relación cos datos de carácter persoal facilitados polo USUARIO/A nos formularios de rexistro dispostos nos sitios web da fundación, a forGA cumpre estritamente a normativa vixente estabelecida na Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais lexislación que a desenvolve e informa ao USUARIO/A que os referidos datos serán incluídos dentro dun ficheiro pro seu tratamento automatizado, prestando o USUARIO/A consentimento mediante a aceptación destas condicións xerais a devandito tratamento.

5.2.- Finalidade dos datos:

A forGA recolhe determinados datos persoais que son introducidos polo USUARIO/A libremente nun formulario coa finalidade de poder acceder ou contratar os distintos servizos así como contestar e identificar as peticións realizadas polo USUARIO/A. A forGA informa que xestionará automatizadamente estes datos pra administración, ampliación e melhora dos seus servizos, así como para fins técnicos e comerciais sobre os produtos e servizos ofrecidos. Especificamente, a forGA recolhe determinados datos relativos á organización, xestión e execución de actividades formativas e accesorias á formación; tramitación de solicitudes de praza en cursos de formación; selección de alunos/as; comunicacións de todo tipo, relacionadas coa formación, impartición e venda de cursos, así como envío de información e publicacións sobre accións formativas, laborais, económicas, sociais e sindicais. En todo caso, os datos recolheitos e tratados pola forGA son só os básicos pras finalidades sinaladas anteriormente. Igualmente a forGA recolhe determinados datos de fontes accesíbeis ao público co obxectivo de realizar tarefas comerciais sobre os servizos que a entidade presta.

5.3.- Obrigatoriedade da introdución dos datos:

Pracceder aos sitios web da forGA, non é necesario achegar ningún dato. Con todo, para realizar solicitudes de información ou realizar a solicitude dun servizo concreto si é preciso que o USUARIO/A achegue datos nos formularios existentes en tais sitios web, pras finalidades anteriormente descritas. Todos os campos son obrigatorios, agás aqueles que se sinalen especificamente como opcionais. De non ser cubertos a consecuencia consiste na imposibilidade de prestar o servizo que se pretende contratar ou a imposibilidade de enviar a solicitude de información.

5.4.- Dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición:

O USUARIO/A que introduza os seus datos persoais nos formularios dispostos nos sitios web da forGA terá pleno dereito a exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento solicitándoo a forga@forga.gal, ou por correo postal a: forGA, Polígono Industrial Novo Milladoiro Rúa Palmeiras 21A 15895 Ames (Galiza), acompanhando sempre á solicitude umha copia do NIF do titular dos datos.

5.5.- Responsábel do tratamento:

A responsábel do tratamento dos datos é a forGA, con domicilio social Polígono Industrial Novo Milladoiro Rúa Palmeiras 21A 15895 Ames (Galiza). A forGA ten inscritos, debidamente, os seus ficheiros na Axencia de Protección de Datos, podéndose consultar os mesmos en www.aepd.es.

5.6.- Tratamento e cesión de datos:

O USUARIO/A ao aceptar as presentes condicións, acepta que os dados facilitados por medio das plataformas forga.gal,  poidan ser tratados pola forGA, que actuará como encargada do tratamento de dados, e cedidos ás entidades que se indican, cos fins que tamén se sinalan; recolhidos nos correspondentes contratos pra cesión e tratamento de datos subscritos con cada entidade e nos documentos de seguranza internos das cesionarias e cedentes:

• CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALEGA (CIG) ou a calquera outra persoa física ou xurídica que intervenha, con autorización por conta desta, co obxecto de desenvolver o programa de información xurídico, laboral, económico e sindical pra solicitantes de praza e alunos/as da forGA, así como co obxecto de xestionar e financiar certas accións formativas pra alunos/as das ofertas subvencionada, non subvencionada e universitaria da forGA, tanto pola vía da formación a distancia, da teleformación e/ou da formación presencial.

• CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES (CIP) ou a calquera outra persoa física ou xurídica que intervenha, con autorización por conta desta, co obxecto de xestionar e desenvolver certas accións formativas pra solicitantes de praza e alunos/as das ofertas subvencionada, non subvencionada e universitaria da forGA, tanto pola vía da formación a distancia, da teleformación e/ou da formación presencial.

• FEDERACIÓN RURAL GALEGA (FRUGA) ou a calquera outra persoa física ou xurídica que intervenha, con autorización por conta desta, co obxecto de xestionar e desenvolver certas accións formativas pra solicitantes de praza e alunos/as das ofertas subvencionada, non subvencionada e universitaria da forGA, tanto pola vía da formación a distancia, da teleformación e/ou da formación presencial.

• ÁS EMPRESAS SUBCONTRATADAS POLA FORGA ou a calquera outra persoa física ou xurídica que intervenha, con autorización por conta destas, co obxecto de xestionar e desenvolver certas accións formativas pra solicitantes de praza e alunos/as das ofertas subvencionada, non subvencionada e universitaria da forGA, tanto pola vía da formación a distancia, da teleformación e/ou da formación presencial.

• Á XUNTA DE GALIZA, AO GOBERNO CENTRAL OU A CALQUEROUTRA ADMINISTRACIÓN ou EMPRESA PÚBLICA GALEGA, ESPANHOLA OU EUROPEA competente e responsábel da regulación da acción formativa na que participe o aluno/a; autorizándoa, en aplicación do estabelecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal, a comprobar a veracidade dos datos achegados. A forGA informa ao USUARIO/A que, mediante a adhesión ás presentes condicións xerais, presta o seu consentimento á comunicación necesaria e imprescindíbel dos seus datos para xestionar os servizos que ten contratados; comunicación ligada coa finalidade mesma pola que os datos foron introducidos e, xa que logo, relacionada coa libre e lexítima aceptación da relación xurídica entre o USUARIO/A e a forGA, cuxo desenvolvemento, cumprimento e control implica a transmisión necesaria destes datos.

5.7.- Seguridade:

A forGA, como encargada do tratamento de dados, asegura a absoluta confidencialidade e privacidade dos datos persoais recolheitos e por iso ten adoptadas as medidas de seguridade precisas a fin de evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, e garantir así a súa integridade e seguridade. Con todo a forGA non será responsábel das incidencias que poidan xurdir ao redor de datos persoais cando estas se deriven, ben dun ataque ou acceso non autorizado aos sistemas, de tal forma que resulte imposíbel detectalo ou impedilo, aínda adoptándose as medidas necesarias segundo o estado da tecnoloxía actual, ou ben dumha falta de dilixencia do USUARIO/A, en canto á garda e custodia das súas claves e datos persoais.

5.8.- Utilización de cookies:

A forGA utiliza cookies (bolachas) pra obter información e realizar análises estatísticas sobre o uso dos seus sitios web e para permitir o funcionamento dalgúns servizos. As cookies que utiliza a forGA son anónimas e non se refiren aos datos persoais do USUARIO/A nen se pode acceder mediante as mesmas en ningún caso aos datos que o USUARIO/A poida ter no seu disco duro. A identidade do USUARIO/A nunca é inserida directamente na cookie e xa que logo non é interceptábel. As únicas cookies non anónimas, é dicir, que permiten a identificación, só se poden asignar previa autorización do USUARIO/A cando desexa ter identificación inmediata pracceder a áreas restrinxidas dos sitios web sen que o USUARIO/A insira manualmente as súas claves. En todo caso, se o USUARIO/A desexa que non se instalen esas cookies ten a posibilidade de configurar o seu navegador para impedilo sen que se produza ningumha alteración ou modificación no uso dos sitios web da forGA.

5.9.- Veracidade dos datos:

O USUARIO/A é responsábel da veracidade dos seus datos, comprometéndose a non introducir datos falsos e a proceder á rectificación dos mesmos se fose necesario. a forGA pon a disposición do CONTRATANTE todos os medios para que poida proceder á modificación dos seus datos. O USUARIO/A manifesta que cando non introduce os seus datos persoais senón os dun terceiro está autorizado por este pra súa introdución.

5.10.- Spamming ou envío de correos non solicitados:

A forGA é absolutamente contraria á práctica de spamming e nunca realiza este tipo de condutas. A forGA unicamente envía información aos correos electrónicos facilitados por aqueles que se rexistraron como USUARIOS/AS nos sitios web da fundación e, xa que logo, aceptado as presentes Condicións Xerais e a súa política de protección de datos pro envío desta información ou, no seu caso, a aquelas persoas que, previo contacto telefónico, autoricen o envío deses correos. A forGA tampouco permitirá o uso destas prácticas por parte do USUARIO/A, procedendo á retirada dos servizos que poida ter contratados coa forGA e reservándose as accións legais que resulten pertinentes.

6.- RESPONSABILIDADE DA FORGA:

6.1.- Erros nas conexións, caso fortuíto e forza maior:

A forGA non será responsábel dos erros, atrasos no acceso, atrasos no sistema ou calquera anomalía que poida xurdir en relación con problemas de carácter xeral na rede Internet, causas de caso fortuíto ou forza maior ou calquera outra continxencia totalmente imprevisíbel e xa que logo alhea á boa fe da empresa. A forGA comprométese a tratar de solucionar estas incidencias ponhendo todos os medios ao seu alcance e ofrecendo todo o apoio necesario ao USUARIO/A para liquidar as incidencias da forma máis rápida e satisfactoria posíbel. Asemade, a forGA non será responsábel dos falhos que por estas causas se poidan producir nas comunicacións, borrado ou transicións incompletas de maneira que non garante que os sitios web estean en todo momento operativos cando se deba a cuestións non imputábeis á forGA ou que esta non poida resolver cos medios que están ao seu alcance. O USUARIO exime de toda responsabilidade a forGA se concorre algumha destas causas.

6.2.- Uso dos sitios web:

A forGA non será responsábel, en ningún caso, polos erros ou danos producidos polo uso ineficiente e de mala fe do servizo por parte do USUARIO/A. Tampouco será responsábel a forGA das consecuencias maiores ou menores pola falta de comunicación entre a forGA e o USUARIO/A, cando sexa imputábel ao non funcionamento do correo electrónico facilitado ou á falsidade dos datos proporcionados polo USUARIO/A no seu rexistro de usuario na forGA.

6.3.- Responsabilidade:

A forGA asume as responsabilidades que poidan derivarse da prestación dos servizos que ofrece nos límites e tal e como se especifica nas distintas Condicións Xerais de Contratación dos servizos que se ponhen a disposición do USUARIO/A.

7.- RESPONSABILIDADE DO USUARIO/A:

7.1.- Bo uso do servizo:

O USUARIO/A está obrigado a facer un bo uso do servizo e, xa que logo, a non utilizalo de má fe para calquera práctica que estea proibida pola lei ou rexeitada polos usos mercantís. A forGA fica facultada, por medio das presentes Condicións Xerais de Uso, a partir do momento no que tenha conhecemento fidedigno da realización por parte do USUARIO/A de calquera actuación ou uso ilegal en xeral, a pór en conhecemento das autoridades competentes estas circunstancias, así como a dar de baixa ao USUARIO/A ou restrinxirlhe o acceso aos sitios web da forGA. O USUARIO/A será o único responsábel, fronte a calquera reclamación ou acción legal, xudicial ou extraxudicial, iniciada por terceiros prexudicados directamente por el proprio, ante Xulgados ou outros organismos, asumindo todos os gastos, custos e indemnizacións que, no seu caso, puidese ter que asumir a forGA, como responsábel dos servizos, se a reclamación se dirixise contra a fundación. Asemade, a forGA colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento no que tenha conhecemento fidedigno de que as actividades realizadas son ilícitas, especialmente no ámbito de contidos introducidos polo USUARIO/A que poidan vulnerar dereitos ou intereses lexítimos da forGA ou de terceiros.

7.2.- Conhecemento fidedigno:

A forGA, no caso de recibir algún tipo de comunicado por parte dun terceiro sobre a suposta ilicitude dalgún contido ou actividade levada a cabo por un USUARIO/A dos servizos da fundación e a condición de que esta comunicación sexa recibida de modo que o comunicante se identifique correctamente, procederá a pólo en conhecemento do USUARIO/A e, no caso de que a actividade sexa manifestamente ilícita, bloqueará o servizo en cuestión. Para que umha actividade se considere: manifestamente ilícita, a ilicitude debe ser inequívoca para calquera que acceda aos contidos en cuestión.

7.3.- Garda e custodia de claves de acceso:

O USUARIO/A será responsábel da seguridade e confidencialidade de todas as claves de acceso á súa área privada -que lhe sexan outorgadas pola forGA- pro acceso aos distintos servizos contratados, debendo gardalas en lugar seguro co fin de impedir o acceso a terceiros non autorizados.

7.4.- Dilixencia debida:

O USUARIO/A responsabilízase de realizar todas as actuacións que lhe sexan requiridas coa dilixencia debida. Con carácter especial, o USUARIO/A debe ser dilixente no que se refire á actualización e veracidade dos seus datos persoais, fundamentalmente do correo electrónico sinalado nos formularios de rexistro, como vía principal de contacto coa forGA.

8.- COMUNICACIÓNS:

A forGA e o USUARIO/A acordan comunicarse e notificarse todas as incidencias que se produzan ao longo da vixencia dos distintos servizos que poidan ter contratados, preferentemente e previo a calquera outra vía de comunicación, mediante correo electrónico. O correo da forGA para estas comunicacións será forga@forga.gal e o do USUARIO/A será o facilitado nos distintos formularios de rexistro e solicitude de información.

O USUARIO/A comprométese a ter operativo este correo electrónico e/ou a modificalo, se fose necesario, para continuar recibindo as comunicacións. As comunicacións realizaranse mediante: área privada, teléfono, fax, correo postal, mensaxaría ou calquera outro sistema axeitado ao fin que se persiga. Con todo, a vía de comunicación preferente é a do correo electrónico, ficando exenta a forGA de todo tipo de responsabilidade que se poida derivar pola falta de consulta ou erro no correo electrónico facilitado polo USUARIO/A.

Cada umha das partes será responsabel da garda e custodia das copias das comunicacións que se realicen.

9.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA:

A forGA é umha entidade rexistrada. Fica proibida a utilización alhea por calquera medio da denominación da forGA, que inclúe tanto o nome como o logotipo, agás consentimento expreso da fundación. Fican reservados todos os dereitos. Ademais, os sitios web da forGA -os contidos propios, a programación e o desenho dos sitios web- atópanse plenamente protexidos polos dereitos de autor, ficando expresamente proibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos, agás consentimento expreso da forGA.

10.- XURISDICCIÓN E LEXISLACIÓN APLICÁBEL:

As presentes Condicións Xerais réxense pola lexislación galega, espanhola e europea. Especificamente están suxeitas ao disposto na Lei 7/1988 de 13 de Abril, sobre Condicións Xerais de Contratación; Lei 26/1984 de 19 de Xulho Xeral, pra Defensa de Consumidores e Usuarios; Real Decreto 1906/1999 de 17 de Decembro de 1999, polo que se regula a Contratación Telefónica ou Electrónica con condicións xerais; a Lei Orgánica 15/1999 de 13 de Decembro, sobre Protección de Datos de Carácter Persoal; a Lei 7/1996, de 15 de Xaneiro de Ordenación do Comercio polo miúdo, e Lei 34/2002 de 11 de Xulho, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico e a Lei 16/39 de Servizos de Pagamento, así como calquera outra Lei ou regulamento que as desenvolva ou modifique. Estas Condicións serán sempre de aplicación xunto coas Condicións que regulen o servizo específico que se contrate.

Pra resolución de calquera controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais serán competentes os Xulgados e Tribunais da cidade de Vigo, renunciando expresamente o CONTRATANTE a calquera outro foro que puidese corresponderlhe.

Pra resolución de calquera controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais serán competentes os Xulgados e Tribunais da cidade de Vigo, renunciando expresamente o CONTRATANTE a calquera outro foro que puidese corresponderlhe.

11.- VARIOS:

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. A forGA poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos, agás reconhecemento expreso por parte da forGA. As presentes Condicións Xerais atópanse rexistradas no Rexistro Xeral de Condicións de Contratación pra outorgar transparencia e seguridade a todo o proceso.

II. Programas Formativos Non Subvencionados Organizados pola forGA

Contrato electrónico regulador dos dereito e obrigas dos solicitantes de praza nos programas formativos non subvencionados organizados pola forGA:

» Contrato Regulador Formación Non Subvencionada [PDF]

III. Programas Formativos Subvencionados Organizados pola forGA

Contrato electrónico regulador dos dereito e obrigas dos solicitantes de praza nos programas formativos subvencionados organizados pola forGA:

» Contrato Regulador Formación Subvencionada [PDF]