Competencias Clave

Qué son as competencias clave ?

Son os requisitos formativos que asegurarán que os alumnos posúen os coñecementos necesarios para cursar con aproveitamento os cursos correspondentes aos novos certificados de profesionalidade de nivel de cualificación 2 e 3.

Para o acceso dos alumnos aos certificados de profesionalidade de nivel 1 non se esixen requisitos de acceso.

Anualmente, prográmanse e organízanse múltiplas accións formativas, a través de diversos planos e proxectos de formación, cooperación e investigación, co fin de ofertar e desenvolver uns servizos de cualidade, axeitados ás necesidades actuais e futuras do mercado laboral galego. No capítulo de instalacións, a FORGA dispón dumha importante rede de Centros homologados de formación en toda Galiza. Tal rede está dotada e situada inmelhorabelmente para abordar os novos desafíos da formación profesional para o emprego en Galiza.

Estas competencias clave comprenden un conxunto de contidos xerais de formación básica en diferentes áreas de coñecemento.

Convotorias

http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-competencias-clave

forGA