Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.gal contacto

Certificado da Lingua Galega

 

CELGA é o sistema de certificación de lingua galega adaptado ao Marco europeo común de referencia para as linguas. Configurado mediante distintos niveis de lingua, recolle as habilidades que reflicten a competencia comunicativa nas distintas destrezas e agrupa os contidos:

- Lingua e comunicación: funcións comunicativas,

- Lingua e sistema: coñecemento do código e Lingua, cultura e sociedade: contidos socioculturais.

→ Máis información en:  http://www.lingua.gal/o-galego/aprendelo/celga

Convocatorias:

http://www.lingua.gal/a-secretaria-xeral/convocatorias