Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.gal contacto

Publicacións

Manuais para o alumnado.

Aplicacións informáticas de administración de recursos humanos

Este manual desenvolveuse para obter as capacidades que se recollen no anexo IV do Real Decreto 1210/2009 a través dos contidos especificados para esta unidade formativa, pensados para unha duración de 30 horas.

Ler máis...

Apoio administrativo á xestión de recursos humanos

Este manual desenvolveuse para obter as capacidades que se recollen no anexo IV do Real Decreto 1210/2009 a través dos contidos especificados para esta unidade formativa, pensados para unha duración de 60 horas.

Ler máis...

Cálculo de prestacións da Seguridade Social

Este manual desenvolveuse para obter as capacidades que se recollen no anexo IV do Real Decreto 1210/2009 a través dos contidos especificados para esta unidade formativa, pensados para unha duración de 30 horas.

Ler máis...

Contratación laboral

Este manual desenvolveuse para obter as capacidades que se recollen no anexo IV do Real Decreto 1210/2009 a través dos contidos especificados para esta unidade formativa, pensados para unha duración de 60 horas.

Ler máis...

Función do Mando Intermedio na Prevención de Riscos Laborais

Este manual desenvolveuse para obter as capacidades que se recollen no anexo IV do Real Decreto 1210/2009 a través dos contidos especificados para esta unidade formativa, pensados para unha duración de 30 horas.

Ler máis...

Ofimática I

Este manual desenvolveuse para obter as capacidades que se recollen no anexo IV do Real Decreto 1210/2009 a través dos contidos especificados para esta unidade formativa, pensados para unha duración de 190 horas.

Ler máis...

Ofimática II

Este manual desenvolveuse para obter as capacidades que se recollen no anexo IV do Real Decreto 1210/2009 a través dos contidos especificados para esta unidade formativa.

Ler máis...

Retribucións salariais, cotización e recadación

Este manual desenvolveuse para obter as capacidades que se recollen no anexo IV do Real Decreto 1210/2009 a través dos contidos especificados para esta unidade formativa, pensados para unha duración de 90 horas.

Ler máis...

Sistemas de arquivo e clasificación de documentos

Este manual desenvolveuse para obter as capacidades que se recollen no anexo IV do Real Decreto 1210/2009 a través dos contidos especificados para esta unidade formativa, pensados para unha duración de 30 horas.

Ler máis...

Utilización de bases de datos relacionais no sistema de xestión e almacenamento de datos

Este manual desenvolveuse para obter as capacidades que se recollen no anexo IV do Real Decreto 1210/2009 a través dos contidos especificados para esta unidade formativa, pensados para unha duración de 60 horas.

Ler máis...

Prevención de riscos laborais

Curso de capacitación para o desempeño de nivel básico. Duración: 50 horas.

Ler máis...

Normas básicas para os traballdores/as do Sector Público

O Estatuto básico do/a empregado/a público/a establece os principios xerais aplicables ao conxunto das relacións de emprego público, empezando polo de servizo ás/aos cidadás/áns e ao interese xeral.

Ler máis...

Guía práctica de primeiros auxilios

O presente manual básico de Primeiros Auxilios que aquí vos presentamos, ten a intención de se constituír nunha ferramenta útil e de doado manexo.

Ler máis...

Guía Practica de Riscos Laborais nos postos de Traballo do Sector Naval (12h)

Como xa saberedes, o sector naval constitúe por si mesmo un segmento produtivo de carácter industrial caracterizado por xerar na súa actividade ambientes laborais dun elevado nivel de risco. Duración 12 horas.

Ler máis...

Guía Practica de Riscos Laborais nos postos de Traballo do Sector Naval (8h)

Como xa saberedes, o sector naval constitúe por si mesmo un segmento produtivo de carácter industrial caracterizado por xerar na súa actividade ambientes laborais dun elevado nivel de risco. Duración 8 horas.

Ler máis...

Manuais para docentes.

Cálculo de prestacións da Seguridade Social (Docente)

Este manual desenvolveuse para obter as capacidades que se recollen no anexo IV do Real Decreto 1210/2009 a través dos contidos especificados para esta unidade formativa, cunha duración de 30 horas.

Ler máis...

Comunicación efectiva e traballo en equipa (Docente)

Este manual desenvolveuse para obter as capacidades que se recollen no anexo IV do Real Decreto 1210/2009 a través dos contidos especificados para esta unidade formativa, cunha duración de 60 horas.

Ler máis...

Apoio administrativo á xestión de recursos humanos (Docente)

Este manual desenvolveuse para obter as capacidades que se recollen no anexo IV do Real Decreto 1210/2009 a través dos contidos especificados para esta unidade formativa, cunha duración de 60 horas.

Ler máis...

Publicacións da forGA.

Estudo Metodolóxico sobre a Correspondencia entre Unidades de Competencias e Postos de Traballo

O Instituto Galego das Cualificacións ten establecidas na actualidade unha serie de cualificacións profesionais, e por outra banda, nos convenios colectivos das distintas empresas dos diferentes sectores, establécense outra serie de cualificacións profesionais específicas.

Ler máis...

Estudo Sectorial sobre Enerxías Renovábeis

O desenvolvemento de fontes enerxéticas renovábeis pode asistir activamente á creación de emprego sobre todo nas pequenas e medianas empresas, tan importantes para o tecido económico comunitario e que de feito constitúen maioría nos diversos sectores da enerxía renovable.

Ler máis...

Accion Complementaria 2009/2010

Realizar a división dos contidos asociados ás unidades formativas facilitará que todo traballador/a teña acceso á posibilidade de ir adquirindo toda a formación e coñecementos necesarios a través da Formación Profesional para o emprego, co fin de acadar a cualificación profesional correspondente.

Ler máis...

A división dos contidos asociados ás unidades formativas dos novos certificados de profesionalidade

O Ministerio de Traballo vén de publicar unha serie de Certificados de Profesionalidade, certificados nos que as unidades de competencia son a unidade mínima acreditable; cada unha desta unidades de competencia está vinculada a un módulo formativo.

Ler máis...

Publicacións da CIG.

O Mercado de Traballo en Galiza no ano 2013

Descenso da poboación activa, caída do número de ocupados e forte medre dos parados, son, a modo de resumo as principais características do mercado de traballo en Galicia no último ano.

Ler máis...

VI Congreso CIG

A Confederación Intersindical Galega (en siglas, CIG) é unha organización sindical dos traballadores e das traballadoras galegas, constituída para a mellor defensa dos seus intereses, desde unha perspectiva de clase que aspira a unha Galiza plenamente soberana e sen explotación.

Ler máis...

Estatuto dos Traballadores 2013

A presente Lei será de aplicación aos traballadores que voluntariamente presten os seus servizos retribuídos por conta allea e dentro do ámbito de organización e dirección doutra persoa, física ou xurídica, denominada empregador ou empresario.

Ler máis...

Risco químico. Guía básica de produtos

Segundo a última "Información Estatística das Enfermidades Profesionais" publicado polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA)  a segunda cuasa das mesmas é a inhalación de substancias daniñas nos postos de traballo.

Ler máis...

Boletín Saúde Laboral número 5

Análise do proxecto de Real Decreto polo que se regulan determinados aspectos da xestión e control dos procesos por incapacidade temporal nos primeiros trescentos sesenta e cinco dúas da súa duración.

Ler máis...

Identificación de riscos laborais e guía de boas prácticas na elaboración de pedra natural

Malia que o sector da pedra natural supón unha porcentaxe relativamente pequena do PIB, en torno ao 0,35% do mesmo, no nivel económico ten unha importancia estratéxica por canto do motor económico das rexións produtoras.

Ler máis...

Guía dos Transtornos Muscoesqueléticos

Como se xestiona a prevención nas empresas, cal é o modelo de implantación da prevención, como son os recursos que se destinan para tal fin.

Ler máis...

Guía de boas prácticas para centros especiais de emprego

Nas políticas europeas de integración de persoas con discapacidade, en xeral, dáselle prioridade á integración no "mercado ordinario" de traballo.

Ler máis...

Guía de boas prácticas de PRL no sector naval

A pesar de que a CIG ten feito unha proposta para a elaboración dunha normativa específica para o sector naval que aglutine e resolva o diferente tratamento nos estaleiros das lagoas legais que sofre o sector.

Ler máis...

Glosario de termos de prevención, saúde e ambiente laborais

Calquera idioma que, coma o noso, está en proceso de normalización dos seus usos sociais, é obvio que precisa non só dunha serie de actuacións que contribúan a fomentar o seu emprego, senón tamén de ferramentas lingüísticas que garantan novos usos sociais.

Ler máis...

Compilación normativa e guía de boas prácticas do amianto

No Gabinete Técnico de Saúde Laboral, tiñamos a dúbida de se sería apropiado solicitar o respaldo da Fundación para a Prevención de Riscos Laborais para a elaboración desta guia.

Ler máis...

Estudo dun novo marco normativo para a mellora das condicións de traballo no sector naval

A importancia do sector da construción e reparación naval no Estado Español é, a estas alturas, unha realidade incuestionable a pesar de que a súa relación co PIB non sexa de enorme relevancia.

Ler máis...

Amianto: as mortes ocultas. ''Perigo''

Durante moitos anos, e até moi recentemente, veuse empregando o amianto para incontábeis finalidades e dándolle unha chea de usos e utilidades, até chegar a contabilizar máis de 3.000 usos do asbesto presentes en boa parte dos secotres produtivos.

Ler máis...

Da Lingua Galega e Nós

O idioma é unha cousa demasiado seria como para ser confiada exclusivamente aos especialistas. Estas palabras do polígrafo galego (1920-1990) sérvennos perfectamente para abrirmos unhas breves consideracións epistemolóxicas que sitúen o obxecto lingua, que localicen correctamente o seu locus entre as  institucións humanas e o seu valor.

Ler máis...

Publicacións varias.

Estatísticas sociolaborais - Anuario 2012

O Plan galego de estatística é, conforme o artigo 6 da Lei 9/1988, do 19 de xullo, de estatística de Galicia, instrumento de ordenación e planificación da actividade estatística da Comunidade Autónoma de Galicia.

Ler máis...

Memoria sobre la situación Socioeconómica y Laboral España 2010

O esquema da Memoria é o tradicional, en torno a tres grandes apartados, o panorama económico, o mercado de traballo e a calidade de vida e proteccion social.

Ler máis...