Vigo:  986 28 07 76    986 28 09 31 Compostela:  981 93 94 34   forga@forga.gal contacto

Avaliación da Cualidade das Programacións da forGA

Manual de Calidade:

Plans de mellora, informes de resultados e memorias:  


MEMORIA DE AVALIACIÓN DA CALIDADE: INFORME DE RESULTADOS

PROGRAMACIÓN: ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRIORITARIAMENTE ÁS PERSOAS TRABALLADORAS DESEMPREGADAS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2017/18.

CURSO: AFD-2017-101365 (HOTR0208) OPERACIÓNS BÁSICAS DE RESTAURANTE E BAR (308h)

CURSO: AFD-2017-101654 (FCOV23) COMPETENCIA MATEMÁTICA NIVEL 2(138h)

CURSO: AFD-2017-101667 (FCOV22) COMPETENCIA LINGUA CASTELÁ NIVEL 2 (138h)

CURSO: 101522 AFD-2017-SSCE03-1522 - INGLÉS (B1) (258h )

PROGRAMA INTEGRADO PARA O EMPREGO “INSERTA NAVAL”

MEMORIA XUSTIFICATIVA

ORDE do 31 de decembro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica de programas integrados de emprego de Galicia durante os anos 2015 e 2016. (DOG Núm. 10, venres,16 de xaneiro de 2015)

MEMORIA XUSTIFICATIVA - PROGRAMA INTEGRADO PARA O EMPREGO “INSERTA NAVAL”